Om Gillet

Välkommen till Sancte Örjens Gilles hemsida.

Gillet bildades S:t Georgsafton den 22 april 1921 som ”en ny sammanslutning av etisk och kulturbärande natur”, enligt vad som noterats i Gillets första arkiverade protokoll. Förebilden för sammanslutningen var det bergsmansgille , Convivium Sancti Georgii in monte cupri, som fungerat som skyddsgille vid Stora Kopparberget i Falun med S:t Georg som skyddspatron. Detta Gille är väl dokumenterat genom en handskrift från senare delen av 1400-talet, som också återger gillets stadga. Av denna stadga framgår att gillets ändamål var att skydda sina medlemmar, såväl bröder som systrar, mot skada av olika slag. Gillet fungerade därmed som ett gemenskapsbildande organ för att ”styrka och bevara inbördes sämja och kärlek, Gud till lov och heder”.

Gillet har som syfte att sammanföra de som har intresse för kultur och industriell verksamhet.
Detta sker genom föredrag i historiska och allmänna ämnen vid sina sammankomster, studiebesök vid kulturhistoriska institutioner, industrier och minnesmärken företrädesvis med anknytning till bergshanteringen samt genom att främja bergshistorisk forskning. Gillet vill genom sina sammankomster också ge sina systrar och bröder tillfälle att finna avkoppling i en av gott kamratskap präglad krets.

Gillet samlar sina medlemmar till sju sammankomster per år. En sammankomst brukar ske genom ett företagsbesök eller ett besök på en plats som är intressant ur ett bergs- eller industrihistoriskt perspektiv.

Gillet stödjer genom bidrag bergshistorisk forskning i vid bemärkelse och har varit bidragsgivare bl a vid skapandet av muséet vid Falu gruva. Gillet har för de angivna forskningen bildat Stiftelsen Med Hammare och Fackla. Stiftelsen ger vartannat år ut skriften ” Med Hammare och Fackla”, innehållande olika artiklar med anknytning till bergshantering.

Stiftelsen Med Hammare och Fackla har under ett par år delar ut ett stipendium, Framtidsstipendiet, till studenter vid svenska Universitet och Högskolor, som på olika sätt kunnat visa förslag till lösning av olika problemställningar med sikte på stålets framtida användning och betydelse.

För att stödja Storkyrkan, i vilken skulpturen Sankt Göran och Draken finns, med dess smedja som finns bevarad i kyrkans 66 meter höga torn samt den musikaliska verksamhet Gillet bedriver har Gillet bildat stiftelsen ”Storkyrkans Smedja”. Stiftelsen Storkyrkans Smedja underhåller tornsmedjan och lämnar årligen ett bidrag till kyrkans musikaliska verksamhet.

År 2021 firar Gillet sitt 100-årsjubileum, vilket bl a kommer att manifesteras med en Jubileumsbok i vilken några av de främsta experterna på Gillets historia och bergshistoria kommer att medverka.